Stabilitet

När man pratar om en discs stabilitet finns det många attityder och olika spelare kan ha väldigt olika erfarenheter av hur en viss disc flyger. Nedan skrapar vi lite i ytan av fysiken kring skivstabilitet och kopplar till de uttryck man möter i discgolf. Vi försöker svara på frågorna: 

  • Vad är vändningar och rätter?
  • Hur är svängar och toningar beroende av hastighet?
  • Vad betyder skivans stabilitet under olika vindförhållanden?

Introduktion av spinn och krängning

Stabilitet hos en discar är en term för hur mycket skivan lutar kring en axel parallell med discens flygriktning. Inom discgolf beskrivs discens häl oftast med två termer; vända och blekna. Krængning är i alla fall beroende av riktningen för discens spinn som är antingen medurs eller moturs. Vi separerar alltså spin, vilket innebär att discen snurrar runt sig själv när man kastar den, och krängning, som är förändringar i discens flygplan så att den lutar åt sidan när den flyger. De två uttrycken är avbildade nedan, där du kan se att spinn är discen som snurrar runt sig själv, och att krängning indikeras av de svarta pilarna på sidan av en discar som flyger framåt.

Disc Tree Stabilitet spin og krængning

De två principerna översätts i dagligt tal till något mer påtagligt och man talar om överstabila, neutrala och understabila discar. Eftersom du snurrar skivan antingen moturs eller medurs med de främre respektive bakre handkasten, talar vi nedan från en högerhänt spelare som kastar ett bakre handkast. För den ytterligare beskrivningen av stabilitet upprepar vi kort skivans flightnummer och tillhörande begrepp i bilden nedan.

 

Hängningen av discen översattes till sväng och blekning 

En skiva som lutar mycket åt höger i början av ett högerhandskast benämns i dagligt tal som "understabil". Den substabila skivan kommer alltså att få ett stort sväng, vilket är ett av skivans flightnummer. En stor sväng ser genom att skivan lutar och därigenom svänger åt höger om den kastas platt. En skiva som lutar mycket åt vänster vid ett högerhänt backhandskast kallas för "overstable" och denna skiva har typiskt ingen eller väldigt liten tur, utan istället en stor pipa, vilket också är ett av skivans flightnummer. 

 Disc golf turn fade

När vi pratar om turn and fade talar vi också om krängning i förhållande till skivans hastighet. Genom att kasta in högerbackhanden blir svängen en krängning åt höger i den snabbaste delen av skivans flykt, alltså första delen av flykten, då skivan tappar fart på grund av vindmotståndet. Sväng är den vänstra hälen i den långsammare delen av skivflygningen, dvs den sista delen av flykten innan skivan träffar marken. Både sväng och fade är alltså beroende av skivans hastighet och rent fysiskt beror det på luftens hastighet över skivan medan den flyger. 

Discens hastighet, vinden och den relativa lufthastigheten över discen

Om vi återigen pratar om skivans flygnummer och fokuserar på "hastighet" så definieras hastighet som den lufthastighet skivan måste utsättas för för att uppleva den sväng och blekning som skivans flightnummer föreskriver. Luftens hastighet över skivan har alltså stor betydelse för skivans krängning och vi måste förhålla oss till den relativa lufthastigheten, som kan sägas vara den "lufthastighet som skivan upplever". Vi kan inte bara relatera till hur snabbt skivan flyger när den kastas, eftersom vinden också har en stor betydelse. För att underlätta förståelsen av den relativa lufthastigheten över skivan finns nedan två illustrationer, som visar en skiva som flyger i mot- respektive medvind. Utifrån dessa kan vi tänka oss att en skiva som kastas i motvind upplever en högre relativ lufthastighet än samma skiva som kastas i samma hastighet men i medvind.

Illustration av en skiva som kastas i motvind

Disc Tree stabilitet modvind

Illustration av en skiva som kastas i medvind

Disc tree stabilitet medvind

Utifrån de två bilderna och förståelsen av den relativa hastigheten kan vi börja förstå varför våra skivor beter sig väldigt olika när vi kastar dem i medvind och i motvind. Den enkla anledningen är att i motvind upplever skivan en högre relativ hastighet och skivan "tror" därför att den flyger snabbare än den gör. När skivan upplever en högre lufthastighet kommer den också att svänga mer, då vi minns att svängen definieras som en krängning åt höger vid högre lufthastighet över skivan. Motsatsen gäller för samma skiva i medvind, att skivan upplever en lägre lufthastighet och därmed svänger mindre. 

När vi kastar en skiva i vinden på banan har skivans hastighet, sväng och blekning stor betydelse för hur skivan beter sig i luften och i slutändan om vi gör ett bra eller dåligt kast. Om vi tittar på en flygkurva för en skiva som har kastats i olika vindriktningar kan vi alltså uppleva något som påminner om de 3 linjerna på bilden nedan. 

DiscTree Disc Golf Flight Chart

Sammanfattning

Vi har gått igenom hur en discar påverkas av vinden och hur hastigheten på discen har stor inverkan på hur den beter sig i luften. Discens flightnummer ger en indikation på den erfarenhet vi har när vi kastar discen, men det bör också nämnas att flightnumren inte nödvändigtvis är desamma mellan tillverkare. Därför är det bästa sättet att lära känna en discar förstås att gå ut och kasta med den. 

En höghastighetsdiscar är designad för att flyga snabbt, och vi ser därför att en förare, om den inte kastas i hög hastighet, kommer att svänga mycket tidigt eftersom den aldrig upplever den höga hastighet som dess sväng bör visa sig. 

Stabiliteten hos en discar beror alltså till stor del på hur hårt den kastas. Om du kastar en discar med flygnummer: 2 5 0 2 kan du uppleva en sväng, eftersom skivan är designad att inte svänga när du kastar motsvarande hastighet = 2. På samma sätt kan en dsic med flygnummer: 12 5 -3 2 inte ses få en sväng om den inte kastas ganska hårt, och uppnår därmed aldrig en hastighet motsvarande hastighet = 12. 

Slutligen bör det nämnas att det är ytterligare faktorer som spelar in, det kan vara skivans plasttyp, hur sliten den är och givetvis kastarens teknik. Med bra teknik kan du uppnå högre monotoni i dina kast och därför också uppleva att discen oftare gör som förväntat.